Budowa Parkingu nas działce nr 19/450 obr. 5 Nowa HutaInformacja

Zarząd SZBD Zgoda uprzejmie informuje, że przyjmuje zgłoszenia w sprawie zakupu lub wynajęcia miejsc postojowych na aktualnie budowanym parkingu przy ul. Kurzei na działce nr 19/450 obr. 5 Nowa Huta. Wszystkie osoby zainteresowane miejscem postojowym prosimy o kontakt telefoniczny na nr  604 536  891 lub  elektronicznie na adres: zgoda@spoldzielnia.krakow.pl Ostateczny koszt zakupu lub wynajęcia miejsca postojowego zostanie określony po całkowitym rozliczeniu inwestycji.

Szanowni Państwo.

  1. 06.11.1995 roku Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów „Zgoda” zawarło z gminą m. Kraków umowę oddania gruntu (działka nr 19/64 obr. 5 Nowa Huta) w użytkowanie wieczyste SZBD Zgoda w formie aktu notarialnego
  2. Zgodnie z ówczesnym ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego cały teren działki nr 19/64 obr. 5 Nowa Huta przeznaczony był pod zabudowę mieszkaniową wraz obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.
  3. W wyniku sukcesywnej zabudowy nabytego terenu działki 19/64 obr. 5 Nowa Huta i podziałów geodezyjnych zostały wyodrębnione działki 19/451 i 19/450 obr. 5 nowa Huta.
  4. W roku 2003 SZBD Zgoda wszczęło procedurę starania się o pozwolenie na zabudowę mieszkaniową obecnej działki nr 19/450 obr. 5 Nowa Huta, która ostatecznie została unieważniona (WZ) wejściem w życie Uchwałą Rady Miasta w roku 2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru „Mistrzejowice – Jancarza”.
  5. Obowiązujący obecnie MPZP zmienił przeznaczenie działek 19/450 i 19/451 z budowlanych na tereny zielone, co przyczyniło się do drastycznego obniżenia ich wartości rynkowej (zgodnie ze sporządzonymi na zlecenie Spółdzielni aktualnymi  operatami szacunkowymi odpowiednio: dz.19/450 wartość przed wejściem MPZP – 598 720 zł a po wejściu – 136 046 zł, różnica 462 674 zł, natomiast dz. 19/451 przed wejściem  – 615 599 zł, po wejściu – 130 780 zł, różnica – 484 819 zł), dlatego Zarząd wystąpił do Wydziału Skarbu UM Krakowa o odszkodowanie z tego tytułu w wysokości różnic w obu działkach lub wykupienie  tych terenów w całości za kwoty z operatów szacunkowych.
  6. Decyzją UM Krakowa WAiU nr 2311/2015 z dnia 11.09.2015r.  SZBD Zgoda uzyskało pozwolenie na budowę miejsc postojowych na działce nr 19/450, która została zgłoszona do PINB w Krakowie i rozpoczęta w ustawowym terminie w roku 2018. W tej chwili teren został oczyszczony z uszkodzonych urządzeń rekreacyjnych oraz częściowo ogrodzony i oznakowany.
  7. Sukcesywne ubywanie wolnych miejsc postojowych na Osiedlu oraz analiza zapotrzebowania, przyczyniły się do tego, że Zarząd SZBD Zgoda na wniosek Członków Spółdzielni poparty pozytywną opinią Rady Nadzorczej postanowił zagospodarować teren działki 19/450 obr. 5  Nowa Huta w formie płatnych miejsc postojowych. Należy w tym miejscu nadmienić, że utrzymanie terenu działek nr 19/450 i 19/451 kosztuje SZBD Zgoda ok. 40 000,00 PLN rocznie i spoczywa wyłącznie na Członkach Spółdzielni ponieważ nikt z mieszkańców okolicznych zabudowań ani Wspólnot Mieszkaniowych nie przedstawił zamiaru partycypowania w kosztach utrzymania w/w terenów jednocześnie uzurpując sobie prawo do bezpłatnego korzystania z nich.
  8. Obszar osiedla Srebrnych Orłów jest otoczony zielenią od Mistrzejowic aż do ul. Rozrywki włączając w to aktualnie budowany przez Urząd Miasta Krakowa piękny Park Reduta, natomiast bardzo uszczupla się ilość miejsc postojowych dla samochodów z uwagi na obecne i przybywające w pobliżu  inwestycje mieszkaniowe.

Zarząd SZBD Zgoda

Informujemy ponadto, że w związku z budową miejsc postojowych na działce nr 19/450 obr.5 Nowa Huta, Zarząd SZBD Zgoda wystąpił do Wydziału Kształtowania Środowiska UM Krakowa z wnioskiem o usunięcie 5 szt. drzew i krzewów kolidujących z budową. Dokumentacja do wglądu w siedzibie Spółdzielni w godzinach pracy. Jednocześnie wyznacza się 30 dniowy termin na składanie uwag do wniosku. (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody art.83 ust.4)

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Budowa Parkingu nas działce nr 19/450 obr. 5 Nowa Huta została wyłączona

Ochrona danych

Szanowni Państwo,
Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu ochronę Waszych danych zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

ADMINISTRATOR DANYCH I INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administratorem Państwa Danych jest Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów „ZGODA” 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 6/125.
Jako Administrator Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, sposób ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

PRAWA OSÓB W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH
Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:
– dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,
– modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
– całkowitego usunięcia swoich danych (,,prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne;
– niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;
– wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych osobowych (w tym wycofania zgody);
– przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Ochrona danych została wyłączona