Kontakt

Nasz adres:

os. Złotej Jesieni 6/125

31-826 Kraków

tel. 0-12 649-72-19,

tel. komórkowy: 604 536 891

Rachunek Bankowy: PKO II O/Kraków  13 1020 2906 0000 1102 0013 8131
NIP: 675-10-00-759  REGON : 001079021

email : zgoda@spoldzielnia.krakow.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000029031

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Szanowni Państwo.

Jeżeli przychodząca do Spółdzielni poczta elektroniczna nie jest opatrzona podpisem elektronicznym, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późniejszymi zmianami), to:

Korespondencja elektroniczna nie może służyć jako sposób załatwiania spraw formalnych i prawnych, które wymagają oficjalnej formy korespondencyjnej, ponieważ tylko taka forma daje możliwość prawidłowej identyfikacji osoby prowadzące korespondencję ze Spółdzielnią.

Poczta elektroniczna jest traktowana jako system informacyjny nie wywołujący skutków prawnych.

Prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną nie może być uważane za prawidłowo udokumentowane i jest tylko formą wymiany informacji grzecznościowej.

Odbieranie poczty elektronicznej następuje codziennie w godzinach 7.00 – 15.00 (w dni pracy Spółdzielni).

Udzielanie odpowiedzi następować będzie bez zbędnej zwłoki i zależy od stopnia trudności i obszerności zgłaszanej sprawy.

Anonimowa korespondencja pozostanie bez odpowiedzi.

Wymagane jest podpisywanie korespondencji elektronicznej imieniem i nazwiskiem z podaniem adresu zamieszkania oraz nr telefonu w celu ewentualnego sprawdzenia i prawidłowej identyfikacji osoby prowadzącej korespondencję.

Odpowiedzi na pocztę elektroniczną nie udzielamy osobom zalegających z wszelkimi opłatami (oprócz informacji o stanie salda).

Przypominamy, że prawidłową formą prawną prowadzenia oficjalnej korespondencji jest forma pisemna przyjęta w Polsce jako forma urzędowa.Tylko tak prowadzona korespondencja będzie w sposób prawidłowy dokumentować kontakty ze Spółdzielnią.